STATUT STOWARZYSZENIA   

wersja z dn. 06.III.2015

§1

Postanowienia ogólne

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ducati Bez Granic” i nazywane jest w dalszym ciągu niniejszego dokumentu „Stowarzyszeniem”

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) 

 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą

 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

 §2

Cele i sposoby działania

  1. Celami stowarzyszenia są

 1.1. Krzewienie  turystyki i krajoznawstwa

 1.2. Działania na rzecz tolerancji i zbliżenia między kulturami

 1.3. Ochrona dóbr kultury i środowiska naturalnego

 1.4. Krzewienie kultury fizycznej i sportu z naciskiem na sporty motorowe

 1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

 1.6. Propagowanie szeroko pojętej kultury ruchu drogowego

 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 2.1. Organizowanie rajdów motocyklowych, samochodowych i wypraw turystyczno-krajoznawczych

 2.2. Organizowanie oraz aktywne wspieranie imprez i wydarzeń artystycznych podczas których propagowane są bezpieczeństwo ruchu drogowego, ratownictwo drogowe i krwiodawstwo

 2.3. Upowszechnianie wiedzy zdobytej podczas wypraw w formie wydawnictw, wywiadów, prezentacji publicznych i publikacji internetowych 

 2.4 Organizowane i aktywne wspieranie imprez o charakterze sportowym

 2.5 Zgłaszanie i wspieranie inicjatyw oraz aktywne działania w zakresie objętym przedmiotem działalności stowarzyszenia.

 

§3

Członkowie, prawa i obowiązki

  1. Stowarzyszenie może posiadać członków:

 1.1. Zwyczajnych

 1.2. Wspierających

 2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

 3. Osoba prawna może występować wyłącznie w charakterze członka wspierającego

 4. Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jak i cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania.

 5. Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację jednego członka Stowarzyszenia, w której wyrazi wolę wstąpienia w szeregi członków Stowarzyszenia i poświadczy fakt zapoznania się z treścią niniejszego statutu.

 6. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż miesiąc od wpłynięcia powyższej deklaracji.

 7. Deklaracja wymieniona w §3 p. 5 zawiera

 7.1. Imię i nazwisko

 7.2. Aktualny adres zamieszkania

 7.3. Datę i miejsce urodzenia

 7.4. Numer PESEL

 7.5. Własnoręczny podpis kandydata

 8. Członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna lub prawna deklarująca chęć finansowego lub rzeczowego wsparcia Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż miesiąc od jej wpłynięcia.

 9. Stowarzyszenie wykorzystuje dane osobowe członków wyłącznie w celach związanych z realizacją działalności statutowej i zobowiązuje się chronić ich poufność.

 10. Członek zwyczajny ma prawo do:

 10.1. Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

 10.2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia 

 11.             Członek zwyczajny ma obowiązek:

 11.1. Pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia

 11.2. Przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

 11.3. Propagowania w społeczeństwie działalności Stowarzyszenia

 11.4. Regularnego opłacania składek

 12. Członek wspierający ma prawo:

 12.1. Uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym

 12.2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia

 13. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

 14. Członek wspierający ma obowiązek:

 14.1. Przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

 14.2. Wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań

 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 15.1. Śmierci członka zwyczajnego, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

 15.2. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa przedstawionej na piśmie Zarządowi

 15.3. Uprawomocnienia się uchwały Zarządu wykluczającej członka z szeregów Stowarzyszenia podjętej zgodnie z p. 15.3.a, b,c, d

 a) Zarząd w drodze uchwały może wykluczyć członka Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, że działania członka są rażąco sprzeczne z treścią złożonej deklaracji członkowskiej, statutem lub działalnością Stowarzyszenia.

 b) Zarząd niezwłocznie zawiadamia wykluczonego członka o podjętej uchwale. Zawiadomienie zawiera pouczenie o przysługującym członkowi prawie do wniesienia do Walnego Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu, pisemnego odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

 c)  Jeżeli Zarząd  uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może ona do chwili zwołania Walnego Zgromadzenia Członków podjąć uchwałę uchylającą uchwałę o wykluczeniu. 

 d) Uchwała o wykluczeniu członka staje się prawomocna po upływie terminu do wniesienia odwołania. W razie wniesienia odwołania staje się ona prawomocna w momencie podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków. 

§4

Organy Stowarzyszenia

 1. Organami Stowarzyszenia są:

 1.1. Walne Zgromadzenie Członków

 1.2. Zarząd

 1.3. Komisja Rewizyjna

 1.4. Walne Zgromadzenie Członków

  2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na trzy lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków w drodze zawiadomienia doręczonego członkom, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.

 3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej. W razie nieobecności ponad połowy członków, Walne Zgromadzenie Członków odraczane jest na czas oznaczony, wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 p. 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołane po okresie odroczenia jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków. 

 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

 4.1. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej

 4.2. Wybór i odwołanie Zarządu

 4.3. Zatwierdzanie raportów merytorycznych i finansowych przygotowanych przez Zarząd 

 4.4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wykluczających członków

 4.5. Podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu. 

 4.6. Ustalanie wysokości składek członkowskich

 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. 

 6. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 

Zarząd

 7. Zarząd składa się z  3 członków. 

 7.1. Uchwały Zarządu są podejmowane w obecności co najmniej 2 jego członków zwyczajną większością głosów.

 7.2. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 8. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu. 

 9. Każdy z członków Zarządu jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zawierania umów, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia. 

 10. Do kompetencji Zarządu należy: 

 10.1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o niniejszy statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

 10.2. sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych z działalności

 10.3. sporządzanie i realizowanie planu finansowego i budżetu

 10.4. przedstawianie Komisji Rewizyjnej sprawozdania ze swojej działalności z końcem kadencji oraz na każde jej żądanie 

 10.5. tworzenie sekcji problemowych. 

Komisja Rewizyjna

 11.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 11.1. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w obecności co najmniej 2 jej członków zwyczajną większością głosów.

 11.2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 12. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

 13. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem prawnym i finansowym. 

 14. W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 

 14.1. wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia 

 14.2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

 15. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 15.1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia 

 15.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

 § 5

Majątek Stowarzyszenia

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1.1. darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia 

 1.2. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej

 1.3. dotacje i subwencje

 1.4. oprocentowanie rachunków bankowych i lokat

 1.5. środki pochodzące ze składek członkowskich 

 2. Niedopuszczalne jest:

 2.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

 2.2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

 2.3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia 

 2.4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 3. Cały majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych.

§ 6

Postanowienia Końcowe

 1. Zmiana niniejszego statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na którym wymagana jest obecność minimum 15 członków. 

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia nie nastąpi, jeżeli co najmniej 15 członków, po podjęciu uchwały określonej w p. 2 niniejszego paragrafu, wyrazi gotowość kontynuacji działalności Stowarzyszenia. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatorów, określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

 

site admin: Sebastian Mirski