I. Postanowienia ogólne

 

 1. Rajd jest imprezą towarzyską przeznaczoną wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i jego sympatyków.

 2. W rajdzie nie mogą startować osoby zaangażowane w organizację rajdu.

 3. Wpisowe na rajd wynosi 35 zł. Jego wpłynięcie jest podstawą do rejestracji zawodnika.

 4. Zarejestrowanemu zawodnikowi przyznaje się numer startowy oraz wyznacza czas przybycia na start rajdu. Dopuszczalne spóźnienie na start wynosi 3 minuty i karane jest punktami ujemnymi (patrz. II. Zasady punktacji)

 5. Na starcie zawodnik otrzymuje numer startowy, itinerer, materiały pomocnicze, oraz kartę drogową, którą musi okazywać na każde żądanie sędziów. Zgubienie karty, zniszczenie lub ingerencja w uwidocznione na niej zapisy powodują dyskwalifikację.

 6. Startować można indywidualnie lub w drużynach 2-osobowych.

 7. Zawodnicy/drużyny są wypuszczani w odstępach czasowych. Zabronione jest tworzenie kolumny pojazdów na trasie rajdu. Sędziowie na punktach kontrolnych mogą zatrzymać zawodników w celu rozproszenia pojazdów na drodze.

 8. Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy.

 9. Maksymalny czas przejazdu trasy wynosi 4 godziny. Zawodnicy, którzy ukończą rajd w czasie dłuższym nie zostaną sklasyfikowani.

 10. Zawodnicy, którzy spóźnią się na wyznaczony czas startu rajdu, zostaną zdyskwalifikowani.

 

 

II. Zasady punktacji

 

 

 1. To nie jest wyścig! Konkurencja polega na zdobyciu jak największej ilości punktów.

 2. Punkty przyznają sędziowie obecni w punktach kontrolnych oraz na mecie rajdu dokonując odpowiednich adnotacji na kartach drogowych.

  1. Przyznaje się 1 pkt za zameldowanie się w punkcie kontrolnym

  2. Przyznaje się od 0,5 do 1 pkt za wykonanie zadania w punkcie kontrolnym

  3. Odejmuje się 0,5 pkt za przyjazd na punkt kontrolny w czasie krótszym o więcej niż 5 minut niż określony w karcie drogowej idealny czas przejazdu. Sędzia naliczy punkty karne za drugie i każde następne rozpoczęte 5 minut. 1

  4. Odejmuje się 1 pkt za spóźnienie na start rajdu.

 3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w punktach kontrolnych oraz za zadania specjalne na mecie rajdu.

 4. Jeśli suma punktów jest równa o zwycięstwie decyduje kolejno:

  1. Ilość odnalezionych punktów kontrolnych.

  2. Krótszy przebieg na mecie, jeśli ilość odnalezionych punktów kontrolnych jest równa.

  3. Wynik finałowego zadania specjalnego, jeśli ilość odnalezionych punktów kontrolnych jest równa i przebieg na mecie jest równy,

 

 

III Postanowienia końcowe

 

 1. Rejestrując się, uczestnik rajdu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie będzie rościł sobie od Stowarzyszenia żadnych odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej, czy następstwa nieszczęśliwych wypadków, gdyż rajd odbywa się po drogach publicznych z bezwzględnym poszanowaniem prawa o ruchu drogowym.

 

 

 

 

 

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz swoim zachowaniem stwarzające zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego zostaną wyproszone z imprezy.

 

1 Zawodnik miał 33 minuty na przejechanie odcinka pomiędzy punktami kontrolnymi przejechał odcinek w 22 minuty, czyli o 11 minut wcześniej. Pierwsze pięć minut nie podlega karze. Drugie i kolejne – po -0,5 punkta. Sędzie odejmuje 1 punkt.

 

 

site admin: Sebastian Mirski